Thumbnail
  • 01.03.2022

MSDS

Material Safety Data Sheet

(Malzeme Güvenlİk Bilgi Formu)

 

Havacılık sektörümüzde bakım ve onanım işlemleri sırasında kullanmamız gereken sayısız kimyasal vardır. Kullandığımız kimyasalı tanımamız adına belirli standartlar ile 16 kısımdan oluşan, her kimyasala ait MSDS (Material Safety Data Sheet) düzenlenmiştir. Kimyasal kullanacak olan teknisyen/mühendis, ilgili kimyasal için olan güncel revizyona MSDS sistemi üzerinde ulaşabilmelidir.

MSDS ve kısımları, kısım başlıklarında değişiklikler gorülse de her kimyasala ait MSDS kısımları aynı bilgileri, aynı kısım içinde vermektedir.

Malzeme Güvenlik Bilgi Formundaki 16 madde aşağıdaki kısımlardan oluşmaktadır.

Kısım 1: Ürün ve Firma Bilgileri  / Product And Company Identification

Kısım 2: Tehlike Bilgileri  / Hazards Identification

Kısım 3:  Bileşen ve İçindekiler / Composition Information on Ingredients

Kısım 4: İlk Yardım Tedbirleri  / First Aid Measures

Kısım 5: Yangın Tedbirleri / Firefighting Measures

Kısım 6: Kazalara Karşı Tedbirler / Accidental Release Measures

Kısım 7: Taşıma ve Depolama / Handling And Storage

Kısım 8: Maruz Kalma/Kişisel Koruma / Exposure Controls/Personal Protection

Kısım 9: Fiziksel ve Kimyasal Özellikler / Physical And Chemical Properties

Kısım 10: Durağanlık Ve Reaktivite / Stability And Reactivity

Kısım 11: Toksikolojik Bilgiler / Toxicological Information

Kısım 12: Ekolojik Bilgiler  / Ecological Information

Kısım 13: Bertaraf Etme Bilgileri  / Disposal Considerations

Kısım 14: Tranfer Bilgileri  / Transport Information

Kısım 15: Mevzuat Bilgisi  / Regulatory Information

Kısım 16: Diğer Bilgiler / Other Information

KISIM 1: ÜRÜN VE FiRMA BiLGiLERi

İlgili kimyasalların parça numarasını, kullanım amacını ve üretici firmanın iletişim bilgilerini içermektedir.

KISIM 2: TEHLiKE BiLGiLERi

Kullanıcı için oldukça önem taşımaktadır. ilgili kimyasaldan dolayı oluşabilecek tehlikeleri içermektedir. Örneğin; Gözle temas etmesi halinde tehlike içeren bir kimyasal MSDS'de "Hazard Statement: Causes eye irritation" ibaresi vardır. İlgili tehlikeyi engellemek adına "koruyucu gözlük kullanılmalı" uyarısı belirtilmiştir.

KISIM 3: BİLEŞEN ve İÇİNDEKİLER

İlgili kimyasalın oluşum içeriği hakkında bilgileri içermektedir. Örneğin; ilgili kimyasal "%48 Petrolatum - %52 Molybdenum Disulfide" oluşmaktadır.

KISIM 4: iLK YARDIM TEDBİRLERİ

Kullanıcı için en önemli kısım olabilir. Kimyasalın vücudumuzda herhangi bir bölgeye  teması durumunda ilk yapılması gereken müdahale hakkında bilgileri içermektedir. Örneğin; "Cilt Temasında: Sabunlu su ile bolca yıkayın." "Göz Temasında: Bol su ile yıkayın, derhal hastaneye gidin."

KISIM 5: YANGIN TEDBİRLERİ

Kimyasal maddenin ateş veya ısı  ile temasında beklenmedik bir patlama ya da yangın olasılığı hakkında bilgileri içermektedir. Ayrıca olası yangın durumunda yangını söndürmek adına hangi yangın söndürücü madde ile müdahale edilmesi gerektiği hakkında bilgileri içermektedir.

KISIM 6: KAZALARA KARŞI ALINAN TEDBİRLER

Kimyasalın kullanım anı, öncesi ve sonrası hakkında alınması gereken tedbirleri içermektedir. Örneğin; "Kullanım sonrası çalışma alanı çok kaygan olacaktır, mümkün olduğunca sabunlu su ile çalışma alanını temizleyiniz."

"KISIM 7: TAŞIMA VE DEPOLAMA

Kimyasalı taşıma, depolama anındaki uyarıları içermektedir. Örneğin; "Taşıma anında konteyner kapağı kesinlikle kapalı olmalıdır. "Depolama koşulları içinse "Max. 21 - Min. 8 °C depolanmalıdır."

KISIM 8: MARUZ KALMA/KİŞİSEL KORUMA

Kimyasalın içerdiği tehlikeleri önlemek adına, kullanıcının işlem esnasındaki temin etmesi gereken koruyucu ekipmanları bildirir. Kimyasalın kullanımı  esnasında ilgili koruyucu ekipmanlar, tehlikeye maruz kalmamak için kesinlikle kullanılmak zorundadır. Örneğin, "Deri Teması: Kullanmadan önce koruyucu tulum giy."

KISIM 9: FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

Kimyasalın fiziksel özelliklerinin ayrıntısını içermektedir. Örneğin, "Kimyasalın Fiziksel Durumu: Macun, Kimyasalın Rengi: Gri, Kimyasalın alevlenme noktası: >220°C"

KISIM 10: DURAĞANLIK VE REAKTİVİTE

Kimyasalın hangi koşullarda durağanlığını koruyacağını, hangi koşul ve ya hangi madde ile teması durumunda reaksiyona geçeceği hakkında bilgi verir. Örneğin: "Normal oda sıcaklığında durağan durumunu korur.", "Uyumsuz Malzemeler: Organik Asit'' bilgileri içermektedir.

KISIM 11: TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

Kimyasalın içerdiği zehirli maddeler hakkında bilgi vermektedir. Örneğin: "Akut Toksit; Bileşen durumuna dayalı minimal toksit içermektedir.", "Deri tahrişi Ortam sıcaklığında ciltte hafif tahrişe sebep olabilir." bilgilerini içermektedir.

KISIM 12: EKOLOJİK BİLGİLER

Kimyasalın içerdiği çevreye zarar verebilecek maddeler hakkında bilgi vermektedir. Örneğin: "Kimyasal: Suda yaşayan organizmalar için zararlı olması beklenmemektedir."

KISIM 13: BERTARAF ETME BİLGİLERİ

Kullanım ömrünü tamamlamış kimyasal ya da boş kimyasal konteyneri bertaraf etme talimatlarını içermektedir. Örneğin: "Atık kimyasal konteyner kapağı sıkı şekilde kapatılmalıdır."

 

KISIM 14: TRANSFER BİLGİLERİ

Kimyasalın taşıma süreci için paketleme işlemleri hakkında bilgiler içermektedir. Ayrıca ilgili kimyasal için hava, kara ve deniz transferi kullanılabilir. Her transfer çeşiti için farklı kurallar olabilir. Örneğin: "Deniz taşımacılığı: Herhangi regülasyon duzenlenmemiştir."

KISIM 15: MEVZUAT BİLGİSİ

Kimyasalın üretici firmanın bağlı olduğu ülke, mevzuat bilgilerini içermektedir. Örneğin: "Tüm birleşenler Türkiye Cumhuriyeti Mevzuat Bilgileri içerisinde  listelenmiştir."

KISIM 16: DİĞER BİLGİLER

Kimyasal için oluşturulmuş Malzeme Güvenlik Bilgi Formu revizyon bilgilerini içermektedir. Örneğin: "Rev: 02 Rev. Tarihi: 01.07.2017"

 

 

 

Önerdiklerimiz

1968 © Uçak Teknisyenleri Derneği