Bekleme Ekranından Çık

Türk Hava Mecmuasının 1 Haziran 1926 tarihli ilk sayısında yayınlanan “Hava Haberleri”, havacılığın geçen yüzyıl ne kadar büyük bir gelişme gösterdiğini anlamak için çok iyi bir kaynak. 1926’da emeklediği söylenebilecek bir teknolojinin bir asırda nasıl büyük bir atılım yaptığını görmek için, bugünden o yıllara bakmak yeterli…

 

YÜKSEK UÇUŞLAR

Amerika tayyarecilerinden Yüzbaşı Makredi (muhtemelen McReady) yakında 12,200 metre irtifaına yükselmek teşebbüsünde bulunacaktır. Mumaileyh bu uçuşta teneffüs cihazı kullanacak ve yükseleceği irtifadaki havanın taht-el sıfır (sıfırın altında) 80 derece hararetine karşı hususi elbise giyecektir. Yüzbaşı Makredi, dört sene evvel 10,000 metreye kadar yükselebilmişti; mamafih halen irtifa rekoru 1924 senesi Teşrin-i Evvelinde ve Bellakubley (?) tayyare meydanında 12,000 küsur irtifaa yükselmiş olan Fransız tayyarecilerinden mösyö Kalizo’dadır.

 

 

8 TONLUK SAC GÖVDELİ BİR DENİZ TAYYARESİ

İngiltere’de sekiz tonluk ve dünyanın en büyük sac gövdeli deniz tayyaresi yakında inşa edilecektir. Gövde bilhassa pasa mukavim olacak tarzda tamamen alüminyumdan imal olunacak ve iki adet biner beygirlik (Napyer Kab ?) motoruyla mücehhez bulunacak ve tayyare 180 kilometre süratle sekiz ton hamule (yük) taşımaya muktedir olacaktır. (…)

 

HAŞERATA KARŞI

Cenubi Afrika’da ağaçlara araz olan haşerat, alçak irtifada uçan tayyarelerden serpilen kalsiyum arsenikle imha edilmektedir.

Amerika’da bazı nebatata araz olan bu gibi haşeratın imhasında tayyarelerin büyük hizmet ve faydaları görülmektedir.

 

BULUTLARIN FEVKİNDE GÜNEŞİ GÖRMEK MERAKI

Londra otellerinin birinde misafir iki seyyah, bulutla mestur (bulutla örtülü) bir havada, bulutların fevkine çıkarak güneşi görmek merakına düşerler ve bir otomobile binerek doğruca Londra’nın yakınındaki Kruydon (?) tayyare meydanına giderler. 30 İngiliz lirası mukabilinde İmparatorluk Hava Yolları şirketinin Kaptan Bernard idaresindeki hususi bir tayyaresine rakib (nakil vasıtasında binici) olarak uçarlar. Bulutların zeminden irtifaı 500 metre idi; tayyare 1500 metre irtifaa kadar bulutların arasında yükseldikten sonra bu irtifaa vasıl olunca meraklı yolcularını güneşin parlak şuaatına (ışıklarına) kavuşturdu. (…)

 

TAYYARECİLİKTE EMNİYET

İngiltere’nin İmparatorluk Hava Yolları şirketine mensup bir pilot, iki motorlu büyük bir tayyare ile fırtınalı bir havada Paris Brüje meydanından 3,55 uçarak Londra’ya tevcih etti, Abevilla ve Kenal üzerinde sise tesadüf eden tayyareci Tonbriç’e doğru seyrine devam etti; (seven oks yani yedi meşeler) fevkinde Karvidon meydanına telsiz vererek roket atılmasını ve iniş tenviratının ikadını (iniş aydınlatmasının yakılmasını) talep etti; tayyare salimen Karvidon meydanına inmiş bulunuyordu.

EN BÜYÜK TAYYARE MOTORU

İngiltere’de Beyarmor tayyare ve motor fabrikası, geçen ay 1200 beygirlik bir motorun ilk tecrübelerini icra etmiştir. 12 silindirlik olan bu motorların her silindiri 100 beygir kuvveti istihsal etmektedir; motor esas itibarıyla petrol ile çalışmakta ise de ham yağ istimal etmek üzere inkişafa müstaiddir (yağ kullanabilmek için gelişmeye uygundur).

 

YENİ TİPTE HAVİLAND TAYYARELERİ

İngiltere İmparatorluk Hava Yolları şirketi, Do Haviland (?) tayyare fabrikasına Mısır – Hindistan hattı havaiyesi (hava yolu hattı) için beş adet yeni tayyare sipariş etmiştir; tayyareler 385 beygirlik üç motorla mücehhez, gövdesi tamamen madeni ve yalnız kanatları ahşap olacaktır. 14 yolcu istiap edebilecek (kapasiteli) olan kamarasında cereyan-ı hava tertibatı ve tatlı su sarnıçları bulunacaktır.

 

Kontratnamenin en mühim şeraitinden biri (sözleşmenin en önemli şartlarından biri): Tayyare tam hamulesiyle (yüküyle) ve yalnız iki motoruyla uçmaya, yükselmeye ve manevra yapmaya muktedir olacaktır; vasati seyahat sürati 161 kilometredir.

 

TAYYARECİ HANIMLAR

Kadınların da erkekler kadar tayyarecilik yapabileceğini bugüne kadar yapılan tecrübeler göstermiştir; halen dünyada yirmi iki kadar muktedir mütehassıs kadın pilot mevcuttur; bunlardan beşi Fransız, dördü Çin, üçü Flamenk, ikisi İngiliz, ikisi İsveç, ikisi Japon, ikisi Alman, biri Romanyalı ve biri de Yunanlıdır.

 

AVRUPA’DA NAKLİYAT-I HAVAİYYE

Muntazam bir nakliyat-ı havaiye hattı Londra-Paris arasında işlemektedir; bu hattın tayyareleri gün aşırı Bürje Kroyden meydanlarından hareket etmektedir, fakat pek yakında, aynı gece de Paris – Londra azimet ve avdet (gidiş-dönüş) seyahatinin yapılabileceği ümit olunmaktadır.

 

KAYIP TAYYARECİLER

Madrid’den Manila’ya seyahat yapmakta olan İspanyol tayyarelerinden biri nisan ayında Arabistan’a doğru Kahire ile Bağdat arasında kaybolmuşlardı; kazaya uğramış olduğuna kuvvetle ihtimal verilen bu tayyareyi taharri etmekte (aramakta) olan Umman’da 14’üncü İngiliz tayyare bölüğünün tayyarelerinden biri sukut ederek (düşerek) rakibleri (pilot ve yolcu anlamında binici) vefat etmiş ve aynı günde 47’nci İngiliz bölüğüne mensup bir tayyare, kaybolan tayyareyi Umman civarında ve tayyareciyi de tayyaresinden 40 mil açıkta bulmuştur. Tayyarecinin ayağı kırılmıştır; mumaileyh derhal tayyare ile en yakın sıhhiye istasyonuna nakledilmiştir; tayyareciden 25 mil uzakta bulunan makinistin cerihası daha ağırdır. Kazanın esbabı henüz anlaşılamamıştır.

1968 © Uçak Teknisyenleri Derneği